05

Gizlilik Sözleşmesi

Çalışanın Adı Soyadı:

Genel Şartlar 

Bir taraftan MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile diğer taraftan aşağıda adı belirtilen personel arasında Bilgi Yönetim Sistemi (çalışanlar ve müşteriler için) gizlilik sözleşmesini içerir evraktır. Aşağıda detayları belirtilen bilgilerin gizli tutulacağını ve aşağıda belirlenen kurallara uyulacağını kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir. İş bu sözleşme tek kopya (asıl) olarak tanzim edilmiş olup personel isterse bir nüshası fotokopi ile verilir.

1.Tanımlar:

BYS: Bilgi Yönetim Sistemi

SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu

Veri Öznesi: Kişisel sağlık verilerinin sahibi olan birey

Kişisel Veri: Kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü veri ya da veri kümesidir.

GENEL HÜKÜMLER

1. Personel; MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bünyesinde yapılan çalışma, inceleme ve projeler kapsamında edineceği verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için; aşağıdaki kurallara uyacağının beyanı olarak, işbu sözleşmeyi imzalayacaktır.

2. Personel; MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ . Bilgi Güvenliği Politikalarına ve Kılavuz da yer alan koşullara uygun hareket edecektir.

3. Personel işbu sözleşme hükümlerine uygun davranmaktan, bunun ihlali durumunda MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’ ne vereceği maddi ve manevi zararlardan sorumludur.

4. Personel bu sözleşmeyi ihlal etmesi sonucu doğacak tüm kanuni ve hukuki sorumluluğu peşinen kabul eder.

5. Personel, MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’ nin bilgi güvenliğini sağlamak için kullandığı ilgili politika ve prosedürlere uygun davranacaktır, geliştirilen dokümanlarda istenen sorumlulukları eksiksiz yerine getirecektir.

6. Personel; hizmet verirken kendisine teslim edilmiş olan MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’ nin verilerini, sadece kendisi kullanacak ve gerekli olması durumunda yetkisi olan diğer kişilerle paylaşacak; bunlar dışında başkaları ile kesinlikle paylaşmayacaktır. Bilgi paylaşılabilecek kişiler konusunda şüpheye düşülmesi durumunda; Bilgi Güvenliği Birimi ile irtibata geçerek, kimlerle veriyi paylaşabileceğini teyit edecektir.

7. Personel, özel olarak yetkilendirilmemişse; yapılan çalışma, inceleme ve proje dâhilinde yetkisi olmayan kişilere, konum itibarı ile kendisinden üst pozisyonda bile olsa, hizmet verilen tarafların yetkilileri de dâhil olmak üzere, hiçbir şekilde proje ile ilgili bilgi vermeyecektir. Kendisinden ısrarla bilgi talep edilmesi halinde, Bilgi Güvenliği Birimine durumu raporlayacaktır.

8. Personel; yapılan çalışma, inceleme ve projeler kapsamında kendisine teslim edilmiş olan her türlü verinin gizli olduğunu kabul etmeli ve korumalıdır.

9. Yapılan çalışma, inceleme ve proje verileri ile ilgili konular, yetkisi olmayan 3. şahısların yanında konuşulmamalıdır.

10. Personel; hizmet süresince edindiği bilgiler gizli olarak nitelendirileceğinden; bunları kesinlikle kendi menfaatlerine veya başkalarının menfaatine hizmet edecek şekilde kullanmayacaktır.

11. MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ . veya hizmet verilen teşkilata ait özel sırlar, mali bilgiler, çalışan bilgileri, sistem bilgileri ve çalışılan süre içinde derlenen tüm bilgiler, E’ materyaller, programlar ve dokümanlar, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri, donanım-yazılım ve tüm diğer düzenleme ve uygulamalar ile personelin proje kapsamında çalışma süreleri içerisinde yapmış oldukları tüm işler gizlidir ve Kurumun mülkiyeti altındadır. Bu tür doküman, bilgi veya araçların, izin verilen ve kurumdaki görevin gerektirdiği durumlar haricinde, kişisel ve özel çıkarlar için veya üçüncü şahıslar, kurum ve kuruluşlar yararına, MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’ de çalışılan süre içinde veya daha sonrasında kullanılması kesinlikle yasaktır.

12. Personel; görevi ile ilgili olsun veya olmasın yapılan çalışma, inceleme ve projeler kapsamında kurumda edindiği gizlilik arz eden her türlü bilgiyi sır olarak saklamak ve bunları üçüncü şahıslara inceletmemek, söylememek, iletmemek, açıklamamakla yükümlüdür. Öğrendiği sırları veya bilgileri ve bunlara ilişkin belgeleri yetkileri olmayan kişilere ve makamlara açıklayamaz ve veremez. Bu yükümlülük personelin kurum ile ilişkisinin sona ermesi halinde de devam eder.

13. Personele, MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ . tarafından verilen ya da tanımlanan şifreyi/şifreleri hiç kimseyle paylaşamaz, kurumdan ayrılması halinde şifremi/şifreleri iptal ettirecektir, kullandığı bilgisayar ve/veya diğer elektronik veri depolama cihazlarında oluşturduğu veri, bilgi ve belgeler dâhil tüm belgeleri, cihazları ve ofis malzemelerini eksiksiz olarak kurum yetkilisine teslim edecek ve hiçbir kopyasını almayacaktır.

14. MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’ nin yeni bir Gizlilik Sözleşmesi yayınlaması ve yayınlanan yeni Gizlilik Sözleşmesinin MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve personel tarafından imza altına alınması durumunda iş bu sözleşme hükümleri ortadan kalkacak ve yeni Gizlilik Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.

15. Personel tarafından Resmi Yazı, Resmi yazı faksı ve iş bu sözleşmede belirtilen kurumsal e-posta hesabı üzerinden gelen taleplere karşılık MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ . tarafından sunulan hizmetler ve bu hizmetler kapsamında elde edilen her türlü hak, imtiyaz, erişim ve veri için de iş bu sözleşme ile belirlenen hükümler geçerlidir.

16. İşbu sözleşme tek nüsha olarak kayıt altına alınacaktır, MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .Yönetiminde saklanacaktır. Personel isterse bir kopyası kendine verilecektir.

17. Eğer MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ . fiziki çalışma alanlarında çalışıyor ise, çalışma süresi sona erdiğinde ya da kurumdan ilişiği kesildiğinde İnsan Kaynakları Birimi tarafından Sigorta Ayrılış Bildirgesi, İhbarname ve Hesap Pusulalarına imza alınır.

18. İş bu sözleşmede ismi geçen personelin işten ayrılması durumunda sözleşmenin esasları geçerliliğini korumaktadır.

    Yukarıda sayılan kurallardan bir ya da birkaçının ihlali ve tespiti durumunda, güvenlik ihlaline yol açan kullanıcı hakkında MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından işlem başlatılacaktır. Ciddi ihlaller kullanıcının dava edilmesine yol açacaktır.

    Ben, MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ .’ ne hizmet vermekte olan bir personel olarak yukarda yazılı hükümleri okuduğumu, anladığımı ve buralarda geçen şartlara uyacağımı, uymadığım durumlarda MİDLOG TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ . ’ nin alacağı kararları kabul ve beyan ederim.

***NOT: Kurumumuzda firma adına hizmet veren tam zamanlı firma çalışanı bulunmaktadır. Yukarıdaki tüm maddeler tam zamanlı firma çalışanları için de geçerlidir. Dış ortamdan iç ortama firma tarafından yapılan erişimler için yetkili firma ile gizlilik sözleşmesi imzalanması esastır.

İmza Tarihi: ……../……../20……


© Copyright 2023 MiDLOG  - All Rights Reserved