09

Müşteri Aydınlatma

GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ/ÇALIŞANI VE TÜZEL KİŞİ MÜŞTERİ/ÇALIŞANI-YETKİLİSİ
AYDINLATMA METNİ 

Midlog Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. (“Midlog Taşımacılık” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin işlenmesi konusuna azami seviyede hassasiyet göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10 uyarınca, müşterilerimizin-çalışanlarının-yetkililerinin kişisel verilerinin işlenmesi süreçlerine ilişkin hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Midlog Taşımacılık tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir. Konuya ilişkin detaylı bilgilere https://midlog.com.tr/ ’da yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri

KVKK uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu kapsamda müşterilerimizin-çalışanlarının-yetkililerinin kimlik verisi, iletişim verisi, hukuki işlem verisi, fiziki mekan güvenliği verisi, görsel ve işitsel kayıt verileri, müşteri işlem verisi, risk yönetimi verisi, finansal verileri, mesleki deneyim verileri, pazarlama verileri, talep şikayet ve itibar bilgileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Midlog Taşımacılık tarafından elektronik veya fiziki yollarla toplanan kişisel verileriniz: 

 Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

 Talep/Şikayetlerin Takibi

 Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 VERBİS’te belirtilen diğer amaçlar.

doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.  


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Sebebi

Kişisel verileriniz Midlog Taşımacılık ile kurduğunuz sözleşmeler, yaptığınız yazışmalar, sözleşme görüşmeleri, internet sitesi, çağrı merkezleri veya e-mail aracılığı ile elektronik veya fiziki yollarla elde edilmektedir.

Fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile Midlog Taşımacılık ’ın meşru menfaatinin gerektirmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

İşbu toplama faaliyeti esnasında, ilgili işleme sürecinin KVKK m.4’te yer alan ilkeler ile KVKK m.5’te yer alan şartlara uygun olması için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz.

Kişisel Verilerinizin Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz gerektiğinde ve faaliyetin zaruri kıldığı ölçüde, yurtiçinde ve/veya yurtdışında, Midlog Taşımacılık ’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması, icrası Midlog Taşımacılık ’ın ve Midlog Taşımacılık ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde, KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde; hissedarlarımız, Midlog Taşımacılık‘ın danışmanlık hizmeti aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler, denetçiler, mali müşavirler, avukatlar, arşiv hizmeti veren kuruluşlar, bilgi teknolojisi uzmanları, tedarikçilerimiz, hukuken yetkili kurum/kuruluşlar ve hukuken yetkili gerçek ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

I. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

II. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

III. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

IV. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

V. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

VI. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

VII. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

VIII. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

IX. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı https://midlog.com.tr/ adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


© Copyright 2023 MiDLOG  - All Rights Reserved