10

Tedarikçi Aydınlatma

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ/ÇALIŞANI– TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİ YETKİLİSİ/ORTAĞI AYDINLATMA METNİ 

Midlog Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.. (“Midlog Taşımacılık” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi;

• aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda,

• tarafınız ile kurduğumuz iş ilişkisi kapsamında,

• bizimle paylaşmış olduğunuz en güncel ve doğru veriler çerçevesinde,

• işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

toplayacak, kaydedecek, depolayacak, saklayacak, yurtiçi/yurtdışında aktaracak ve hukuka uygun şekilde işleyeceğiz. Konuya ilişkin detaylı bilgilere https://midlog.com.tr/ ’da yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Tarafınızca, aramızdaki iş ilişkisine yahut ticari ilişkiye istinaden Midlog Taşımacılık ile paylaşılan ve Midlog Taşımacılık tarafından işlenen kişisel veriler şu şekildedir:


BİLGİ TÜRÜ AÇIKLAMA
Kimlik BilgisiAd, soyad, T.C. kimlik numarası, ehliyet fotokopisi vs.
İletişim BilgisiAdres, e-mail adresi, iletişim adresi, KEP adresi, telefon numarası vs.
Hukuki İşlem BilgisiAdli makamlarla yapılan yazışma bilgileri, dava dosyası bilgileri vs.
Fiziksel Mekan Güvenliği BilgisiTedarikçi ve/veya yetkilileri/çalışanları/ temsilcilerinin giriş çıkış bilgileri, kamera kayıtları vs.
Finans BilgisiBilanço bilgileri, banka bilgisi, vergi numarası, kredi ve risk bilgileri vs.
Mesleki DeneyimUnvan, Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.
Görsel ve İşitsel Kayıt BilgisiCCTV kayıtları

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SEBEPLERİ

Midlog Taşımacılık olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, tarafınızla yapılan sözleşmenin ifası, kanunlarda hüküm altına alınmış sebepler (Vergi Usul Kanunu m.229 vd., Türk Ticaret Kanunu m.18/3 vb.), tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydı ile Midlog Taşımacılık’ın meşru menfaatinin gerektirmesi halinde siz tedarikçilerimizin ve/veya yetkililerinizin/çalışanlarınızın temsilcilerinizin, tüzel kişi tedarikçi yetkilisi ve ortaklarının kişisel verilerinin, tarafımıza sözlü ve/veya yazılı, elektronik, fiziki ortamda iletilmesine istinaden ve/veya Midlog Taşımacılık tesis ve yerleşkelerinde bulunan kameralar aracılığıyla fiziki veya elektronik olarak toplamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerini Midlog Taşımacılık tarafından şu hallerde işlenmektedir:

Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve koşullarının yerine getirilmesi için;

• Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

• Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

• Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

• Hizmet ve işlem güvenliğinin sağlanması,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

• İş sürekliliğin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Lojistik faaliyetlerinin sürdürülmesi,

• Mal, Hizmet alım, satım, üretim, operasyon ve satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi,

• Operasyon güvenliğinin temini,

• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

• Stratejik planlama ve risk yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Tarafınızca Midlog Taşımacılık’a tedarik edilen mal ve/veya hizmete ilişkin iş ve işlemler ile kalitenin kontrolü,

• Tedarik faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,

• Tedarik sürecinin yürütülmesi,

• Tedarikçiler, üçüncü taraflar ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yine Midlog Taşımacılık veri işleme ve veri saklama imha politikalarımızı uygulamak açısından hukuka uygun ve gerekli olduğu takdirde işlenebilir. Midlog Taşımacılık tarafından savunma hakkının etkin bir biçimde kullanılabilmesi için Bilgi Edinme Hakkındaki Kanun veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan başvurunun usulüne uygun cevaplanabilmesi için ilgili başvuru ve yargılama süreçlerinde hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla da işlenebilecektir.

Görsel ve işitsel kayıtlarınız, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin denetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynak güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. (Konu hakkındaki detaylı süre tablosuna VERBİS üzerinden ulaşabilirsiniz.)

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz gerektiğinde ve faaliyetin zaruri kıldığı ölçüde veya hukuka uygun alınmış açık rızanıza istinaden, Midlog Taşımacılık’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin, operasyonlarının planlanması, icrası, Midlog Taşımacılık ’ın ve Midlog Taşımacılık ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, denetim ve kalite süreçlerinin yürütülebilmesi, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülebilmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata ve teamüle uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi amaçları dahilinde; yurtiçinde, kişisel verilerin güvenliğini temin eden karşılıklı taahhütler altında başta olmak üzere Midlog Taşımacılık ‘ın danışmanlık hizmeti aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler, bankalar, denetçiler, mali müşavirler, avukatlar, arşiv hizmeti veren kuruluşlar, bilgi teknolojisi uzmanları ile yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacı ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlarla ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz gerektiğinde ve faaliyetin zaruri kıldığı ölçüde yahut hukuka uygun şekilde alınmış açık rızanıza istinaden, Midlog Taşımacılık iş ve işlemlerinin, lojistik faaliyetlerinin, sözleşmesel ve hukuksal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla; yurt dışında, tedarik hizmeti sağlayan kuruluşlarla, bilgi teknolojisi hizmeti ve danışmanlığı sağlayan uzman kuruluşlar, bankalar ve diğer yetkili kurum, kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.

KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı https://midlog.com.tr/ adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


© Copyright 2023 MiDLOG  - All Rights Reserved