12

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Midlog Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. (Midlog Taşımacılık) olarak kişisel verilerinizin işlenmesi konusuna büyük hassasiyet göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10 uyarınca, siz ziyaretçilerimizin Midlog Taşımacılık tesis, depo, ofis yahut yerleşkelerine yaptığı ziyaretlere ilişkin bilgilendirmenin yapılmasıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Veri Nedir?

KVKK uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Midlog Taşımacılık tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir. Konuya ilişkin detaylı bilgilere https://midlog.com.tr/’da yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Midlog Taşımacılık , kendisine ait depo, tesis, ofis yahut yerleşkelerini ziyaret eden ziyaretçilerin kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, ziyaret sebebini, ses ve görüntü kayıt sistemleri (Örneğin: CCTV) ve Köknar Taşımacılık tarafından yetkilendirilmiş veri işleyenler aracılığı ile aşağıdaki amaçlarla işlemektedir: 

• Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

• Midlog Taşımacılık operasyonlarının güvenliğinin temini,

• Denetim ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülebilmesi.

• Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

• İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

• Ziyaret giriş çıkış saatlerinin kaydının tutulması,

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Midlog Taşımacılık’a ait yerleşkeler, hizmet sahaları ve diğer lokasyonlara gerçekleştirdiğiniz ziyaretler kapsamında, ilgili alanlara giriş esnasında açık rızanız ile doldurduğunuz çeşitli formlar, girişte ilgili çalışanlarımız, yahut bu alanlarda yer alan ses ve görüntü kayıt sistemleri (Örneğin: CCTV) aracılığıyla elde edilmektedir.

Fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile Midlog Taşımacılık’ın meşru menfaatinin gerektirmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

İşbu toplama faaliyeti esnasında, ilgili işleme sürecinin KVKK m.4’te yer alan ilkelere ve KVKK m.5 ve m.6’da yer alan şartlara uygun olması için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz.

Kişisel Verilerinizin Aktarım Amaçları Nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurtiçinde ve/veya yurtdışında, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Midlog Taşımacılık operasyonlarının güvenliğinin temini, denetim ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülebilmesi, şirket içi operasyonel yönetimin verimlileştirilmesi, acil durum süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi başta olmak üzere KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde başta teknoloji altyapısına ilişkin destek sağlayan firmalar, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız olmak üzere gerekmesi halinde yetkili kişi, kamu, kurum, kuruluşları da dahil bazı kimseler ile paylaşabilmekteyiz.

KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı https://midlog.com.tr/ adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


© Copyright 2023 MiDLOG  - All Rights Reserved